PHP压缩函数gzdeflate、gzcompress、gzencode压缩大小及速度对比

3月 23, 2023 by · Leave a Comment 

对一个30多k的网页数据,分别用三个函数作10000次level 1-9的压缩,看看它们的压缩效果和压缩速度如何:

平台:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1290 V2 @ 3.70GHz
PHP:5.4.45

压缩等级

gzdeflate

gzcompress

gzencode

大小MB

耗时s

大小MB

耗时s

大小MB

耗时s

Level 1

239.45

7.402

239.51

7.767

239.62

8.147

Level 2

234.22

8.489

234.28

8.118

234.39

8.559

Level 3

230.35

8.642

230.41

9.175

230.52

9.204

Level 4

219.88

11.005

219.94

11.359

220.05

12.386

Level 5

215.22

13.377

215.27

13.670

215.39

14.029

Level 6

213.04

16.249

213.10

16.461

213.21

17.399

Level 7

212.51

18.192

212.56

18.701

212.68

19.292

Level 8

212.03

21.916

212.09

21.224

212.20

21.785

Level 9

212.03

21.855

212.09

22.964

212.20

21.983

综合而言,函数gzdeflate表现最佳,压缩等级又以level 6为表现最好。

——本文最后由傅老师于2023-03-23编辑过

评论


八 × = 十六